نکته ی رسوب شناسی و پنرولوژی سنگ های رسوبی

GEOLOGY 2017 ، دانلود ، نمونه سوال امتحانی ، آموزش کاربردی ، نمونه تست ، فیلم آموزشی زمین شناسی پایه و عمومی

7 - رسوب شناسی ( فعالیت یخچال ها )

7 - رسوب شناسی ( فعالیت یخچال ها )

نکته ی رسوب شناسی .

رسوباتی که مستقیماً ناشی از فعالیت یخچال ها هستند ( تیل ) دارای مشخصه های زیر می باشند :

1 ) این رسوبات فاقد جور شدگی اند به نحوی که ذرات تشکیل دهنده ی آن ها از قلوه تا تخته سنگ های درشت تا رس تغییر می کند .

2 ) بساری از قطعه سنگ ها و قلوه های درشت دارای بافت سطحی مخطط هستند .

3 ) بسیاری از تیل ها فاقد آثار چین خوردگی اند .

تست سراسری مهندسی نفت - 1397 . سنگ رسوبی حاصل ته نشست رسوبات یخچالی چه نام دارد ؟ تیلیت .

ارتباط بین علوم محض با زمین شناسی نفت

این شکل از جزوه ی زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بند عباس دکتر معصومی برداشت شده است .

7 - رسوب شناسی ( فعالیت یخچال ها )